ANNABELLE HAMPTON

AN EXHIBITION OF TRANSGENDER ART FOR LGBT HISTORY MONTH

T R A N S C A P E    B Y    A N N A B E L L E     M A Y    H A M P T O N

See, learn and think...

 

Supported by the Arts Council of Wales 

 

PRIVATE VIEWING/PRESENTATION Saturday 8 February, 7.00pm

 

Artist Statement:

 

I have had many careers, from psychiatric nursing to teaching. I seemed to be unable to focus on any and failed to “reach my potential”. Being trans dominated everything and despite several attempts to become more male than male I failed miserably. My earliest memory of dressing was aged six. My mother did take me to the doctors, aged 12. He told me to do plenty of cross country running! A different generation... Anyway I did become very good at running but it failed to stop my dressing. One constant in my life has been my desire to draw and paint, like my trans status it has been with me all my life.

 

In later life I finally grasped the nettle and was eventually referred to the Gender Identity Clinic at Charing Cross Hospital five years ago, and was prescribed hormones and testosterone reducing injections. I have been living full time in my preferred gender, female, for the past three years. Finally in September 2018 I had gender reassignment surgery at Charing Cross Hospital.

 

I now identify as a transwoman. I am an artist, sometime poet, and storyteller, not necessarily in that order. I also work as a cleaner, it helps pay the rent, just!

 

I did a BA Fine Art at Birmingham Institute of Art and Design and an MA Fine Art (Painting) at Aberystwyth University. I worked as anything to support myself through both and succeeded in selling two paintings to the National Library of Wales in Aberystwyth.

 

I paint and draw in my flat (any offers of cheap/free studio space are welcome. I am running out of room!)

 

My work varies in scale. My chosen medium is oil/acrylic paint on canvas and paper, although I do like detailed pencil work as well and have experimented with photo montage. Subject matter mirrors my life, obviously trans orientated but also landscape work. It somehow reflects my mental state, not a simple representation but a reflection of mood and emotion. Observed and subjective simultaneously. I can do prints of the work to order in various size, contact me for details, a deposit will be required. Above all else enjoy viewing the work.

 

Future plans are to enjoy my life in my preferred gender and to maybe realise my potential as an artist!

 

Annabelle May Hampton

 

Datganiad yr Arlunydd:

 

Rwyf wedi cael llawer o yrfaoedd, o nyrsio seiciatryddol i addysgu. Nad oeddwn yn gallu canolbwyntio ar unrhyw un a methais i “chyrraedd fy mhotensial”. Roedd bod yn trawsryweddol yn dominyddu popeth ac er gwaethaf sawl ymgais i ddod yn fwy gwryw na gwryw, methais yn druenus. Fy atgof cynharaf o wisgo oedd chwech oed. Aeth fy mam â mi at y meddygon, 12 oed. Dywedodd wrthyf am wneud digon o redeg traws-gwlad! Cenhedlaeth wahanol ... Beth bynnag, des i'n dda iawn am redeg ond methodd â stopio fy nillad. Un cysonyn yn fy mywyd yw’r awydd i dynnu llun a phaentio, fel fy statws traws mae wedi bod gyda mi ar hyd fy oes.

 

Yn ddiweddarach mewn bywyd, mi wnes i mynd ati o ddifrif o'r diwedd ac yn y pen draw cefais cyfeiriwyd at y Clinig Hunaniaeth Rhyw yn Ysbyty Charing Cross bum mlynedd yn ôl, a chefais hormonau a chwistrelliadau lleihau testosteron. Rwyf wedi bod yn byw amser llawn yn fy hoff ryw, merch, am y pum mlynedd diwethaf. O'r diwedd ym mis Medi 2018 cefais lawdriniaeth ailbennu rhywedd yn Ysbyty Charing Cross.

 

Erbyn hyn, rydw i'n uniaethu fel trawswraig. Rwy'n arlunydd, yn fardd rywbryd, ac yn storïwr, nid o reidrwydd yn y drefn honno. Rwyf hefyd yn gweithio fel glanhawr, mae'n helpu i dalu'r rhent, dim ond!

 

Fe wnes i BA Celf Gain yn Sefydliad Celf a Dylunio Birmingham ac MA Celf Gain (Peintio) ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweithiais fel unrhyw beth i gynnal fy hun trwy'r ddau a llwyddais i werthu dau baentiad i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

 

Rwy'n paentio ac yn darlunio yn fy fflat (mae croeso i unrhyw gynigion o ofod stiwdio rhad / am ddim. Rwy'n rhedeg allan o'r ystafell!)

 

Mae fy ngwaith yn amrywio o ran graddfa. Y cyfrwng a ddewiswyd gennyf yw paent olew / acrylig ar gynfas a phapur, er fy mod yn hoffi gwaith pensil manwl hefyd ac wedi arbrofi gyda montage ffotograffau. Mae'r pwnc yn adlewyrchu fy mywyd, yn amlwg yn draws-gyfeiriedig ond hefyd yn waith tirwedd. Mae rywsut yn adlewyrchu fy nghyflwr meddyliol, nid cynrychiolaeth syml ond adlewyrchiad o hwyliau ac emosiwn. Arsylwyd a goddrychol ar yr un pryd. Yn anad dim arall mwynhewch wylio'r gwaith.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol yw mwynhau fy mywyd yn fy hoff ryw ac efallai gwireddu fy mhotensial fel arlunydd!

 

Annabelle May Hampton


Cafe Torch